Flusszigeiner – (T/S)

Flusszigeiner Download SongBUCK iech bin reigfluung af di inslriech scho rehng und mooriech spier in fluss scho schauklnsturm in meine hoärseech di graua wolkn rennahör in mövmback sei gschraasiech an eisvugl verbeifliengwi an blaua edlstaa wenn der nebl endlich hochgehdund der fluss lichd friedli dowenn di annern in der falln liengdann schmass iech mein diesl… Flusszigeiner – (T/S) weiterlesen

Die VISÄWIE-CD ist da!